Всяка капка е от значение.


Ста­ни ло­вец на би­ра. С на­­шия днев­­ник ще мо­­же­ш да за­пи­ше­ш впе­чат­­ле­ния­та си от вся­ка би­ра, ко­ято си о­пи­та­л.